Srpen 29, 2017

SLUŽBY BEZPEČNOSTI PRÁCE (BOZP)

Management (řízení) rizik

 • Zavedeme a nastavíme pravidla pro řádné fungování

 • Vyhledáme nebezpečí, zhodnotím rizika, zavedeme dokumentaci

 • Navrhneme opatření k omezení rizik

 • Seznámíme zainteresované osoby s procesem

 • Budeme dohlížet nad soustavným fungováním

Kategorizace prací

 • Vypracujeme oznámení o zařazení prací do kategorie 1 a 2

 • Vypracuji návrh zařazení prací do rizikových kategorií 3 a 4

 • Vše projednám s hygienou a zajistím její souhlas

 • Seznámím zaměstnance s výsledky kategorizace a jejími důsledky

 • Pomohu v naplňování opatření, plynoucích z kategorií

Pracovně-lékařské služby v BOZP

Služby bezpečnosti práce zasahují do mnohých disciplín. Jednou z nich jsou i pracovnělékařské služby.

 • Pomůžeme Vám s návrhem smlouvy o pracovnělékařských službách

 • Vypracujeme a dodáme systém pro správu pracovnělékařských prohlídek

 • Stanovíme lhůty prohlídek pro jednotlivé zaměstnance

 • Dodáme veškerou potřebnou dokumentaci

 • Budeme dohlížet nad plněním povinností poskytovatele

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

 • Provedeme zhodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP

 • Navrhneme konkrétní poskytované OOPP pro jednotlivé činnosti

 • Stanovíme metodiku efektivního poskytování OOPP

 • Vypracujeme potřebnou dokumentaci

 • Poučíme vedoucí zaměstnance o systému

 • Proškolíme zaměstnance o používání OOPP

Zpracování dokumentace BOZP

 • Vypracujeme pro Vás zákonem stanovené dokumenty

 • Pro efektivní použití Vám dokumenty předáme i v elektronické podobě

 • Seznámíme vedoucí zaměstnance s účelem dokumentů

 • Proškolíme zaměstnance o povinnostech plynoucích z dokumentů

 • Dokumentaci budeme průběžně aktualizovat

Školení bezpečnosti práce

 • Navrhnu efektivní systém školení BOZP

 • Stanovím obsah (osnovy) školení BOZP

 • Stanovím periody školení BOZP

 • Stanovím způsob ověření znalostí

 • Vypracuji potřebnou dokumentaci pro provádění školení

 • Proškolím vedoucí zaměstnance a zaměstnanců

Preventivní a kontrolní činnost BOZP

 • Stanovíme metodiku preventivní a kontrolní činnosti v BOZP

 • Vypracujeme dokumentaci, pro efektivní kontrolní činnost ze strany vedoucích zaměstnanců

 • Pomůžeme Vám zorientovat se v nepřeberném množství kontrol a revizí technických zařízení

 • Společně si posvítíme na alkohol a jiné návykové látky

 • Budeme se účastnit ročních prověrek BOZP

Poradní a konzultační činnost

Služby bezpečnosti práce jsou zejména o vzájemné komunikaci. Často to, co byste hledali několik hodin, Vám řeknu hned z “patra”.

I proto Vám Vaše problémy týkající se BOZP, pomáhám řešit několika způsoby:

 • Osobní konzultace

 • Telefonická konzultace (včetně Skype)

 • Konzultace emailem

 • Vypracování závazných zpráv, podkladů a stanovisek

Řešení pracovních úrazů

 • Pomůžeme s evidencí úrazu do knihy úrazů

 • Pomůžeme s řádným vyšetřením pracovního úrazu

 • Zajistíme vypracování záznamu o úraze

 • Pomůžeme Vám s odškodněním úrazu a komunikací s pojišťovnou

 • Vypracujeme záznam o úrazu – hlášení změn

 • Společně nalezneme opatření, k zabránění opakování úrazu

 • Proškolíme zaměstnance o příčinách úrazu a o přijatých opatřeních

Příprava firmy na státní kontrolu

Ano, mezi služby bezpečnosti práce patří i příprava firmy na státní kontrolu. Nikdy není nic na 100%. Ale není nedostatek jako nedostatek. Poznám, kdy jde o “průser!” Vím, po čem inspektoři jdou a na co si dát pozor!

Dejte mně vědět neprodleně po té, co se u Vás státní kontrola nahlásí a já udělám maximum pro to, aby vše dobře dopadlo. Zejména potom:

 • Provedu rychlý komplexní audit BOZP

 • Určím nedostatky a tyto kategorizuji dle vážnosti

 • Začneme pracovat na odstranění vážných nedostatků

 • Do příchodu inspektora uděláme maximum

Řešte bezpečnost již dnes! Protože už zítra může být pozdě!

Kontaktujte nás